Fra stykkevis til helt. Bosetting av domfelte på rett sted, til rett tid, med rett tjenesteyting

Prosjektet kartlegger boligsosialt samarbeid om domfelte i kommunene Ålesund, Molde og Kristiansund, og formulerer en mulig samarbeidsmodell.

Formålet med prosjektet var å kartlegge boligsosialt samarbeid vedrørende domfelte i kommunene Ålesund, Molde og Kristiansund. Med utgangspunkt i kartleggingen og andre utvalgte boligprosjekt skulle det formuleres en samhandlingsmodell for boligsosialt arbeid vedrørende domfelte.

Kommunene i prosjektet har samarbeidsavtaler med Kriminalomsorgen, men disse er lite kjent i kommunene. Det boligsosiale samarbeidet om domfelte er derfor varierende, og ofte personavhengig. Prosjektkommunene har ikke innlemmet domfelte som gruppe i deres boligsosiale handlingsplaner. De mottar også få søknader om kommunal bolig fra domfelte i fengsel. Kommunene oppgir å ha boligmangel. En kartlegging av innsatte i fengselsenhetene i region vest viste at 22% var bostedsløse, og 14% oppga behov for oppfølging i bolig.

Å lage et «etableringsprogram for domfelte» kan være en nøkkel framover i å få på plass en samhandlingsmodell som sammenfatter aktuell teori og kunnskap i et program for å etablere domfelte i bolig med tilknyttet tjenesteyting. Programmet er inspirert av modellen i «introduksjonsprogram for flyktninger».

Fra stykkevis til helt. Bosetting av domfelte på rett sted, til rett tid, med rett tjenesteyting

Fakta om rapporten:

Fra stykkevis til helt - Bosetting av domfelte på rett sted, til rett tid, med rett tjenesteyting.

• Kriminalomsorgen, Møre og Romsdal friomsorgskontor
• Juli 2014
• Møre og Romsdal
• Boligsosialt kompetansetilskudd