NOVA: Effekter av et forsøk med endrede regler for deling av tap på startlån

Evalueringsrapport fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (2011).

Husbanken gjennomførte i tidsrommet 1.10.2008 – 30.9.2011 en forsøksordning der 15 utvalgte kommuner fikk endrede regler for deling av tap på startlån mellom kommunen og staten ved Husbanken. 

NOVA har evaluert forsøksordningen og trekker følgende konklusjoner:
• Forsøkskommunene har økt sin bruk av startlån mer enn andre kommuner
• Forsøkskommunene gir i større grad enn andre startlån til hushold med lave inntekter
• De samlede – kommunale og statlige – tap på startlån er svært små
• Ordningen har i hovedsak vært kjent i kommunene, men har ikke ført til formelle endringer lokalt
• Forsøkskommunene har dessuten økt graden av samfinansiering med private banker

NOVA har valgt å besvare oppdraget gjennom tre frittstående notater:
• «Om å måle effekter av ikke-randomiserte politikkforsøk – et forsøk med endret tapsdeling på startlån» beskriver metodiske utfordringer i oppdraget og hvordan de er løst, og gir en analyse av statistikk over tildeling av startlån før og under forsøksperioden.
• «Tap på startlån – noen nøkkeltall» diskuterer tap knyttet til startlån på bakgrunn av ulike oversikter fra Husbanken.
• «Forsøk med endrede regler for tapsdeling – kommunenes erfaringer» redegjør for en spørreundersøkelse gjennomført blant forsøkskommunenes saksbehandlere i etterkant av forsøksperioden.