Kirkens bymisjon: Bo-team

Metodebok for boligsosial oppfølging, utarbeidet av Kirkens bymisjon Vestfold (2012).

Kirkens Bymisjon i Tønsberg har utviklet en metodikk for det brukerrettede boligsosiale arbeidet. Boken kan være et godt hjelpemiddel for andre som driver booppfølging.

Oppfølgingsarbeidet i regi av Kirkens bymisjon i Tønsberg trekker veksler på etablerte arbeidsmodeller som LØFT og OOT. De opplever at boligsosialt arbeid krever store individuelle tilpasninger. For å lykkes i å etablere varige boliger trengs det derfor et systematisk arbeid som går på tvers av etablerte metoder. Gjennom brukersitater, intervjuer med ansatte og beskrivelse av modellen blir systematikken blir godt belyst.

Husstandene som blir fulgt opp av både Kirkens bymisjon og andre i det boligsosiale arbeid har omfattende utfordringer. Rusbruk og adferd gjør at mange ikke er ønsket i det bomiljø hvor de flytter inn. Kontakt med familie er brutt. Dette gjør at profesjonelle hjelpere i perioder blir de som står vedkommende nærmest og må ta roller som venn og familie. Også dette er en del av metodikken.