Boligtilskudd til etablering - et effektivt virkemiddel?

Notatet tar for seg en analyse av Husbankens ordning med boligtilskudd til etablering, og om det er et effektivt virkemiddel. Tilskuddets formål er å gjøre såkalte varige vanskeligstilte i stand til å eie egen bolig.

Notatet gir særlig oppmerksomhet til ordningens avskrivingsregler og drøfter hvorvidt disse er til hinder for en effektiv virkemiddelbruk. En annen problemstilling er boligtilskuddets samspill med andre virkemidler. Dersom dette ikke utnyttes kan det føre til mer ineffektiv bruk.

Boligtilskuddet er et rente- og avdragsfritt lån. Dette innebærer et betydelig subsidieelement da renter ikke betales. Fordi hovedformålet med ordningen er å sikre etablering i eid bolig, og dette oppnås allerede ved tildelingen av tilskuddet, er det ikke videre opplagt hvorfor man i tillegg skal gjennomføre en etterfølgende avskriving av tilskuddet.

Inflasjon og avskrivning
Realverdien av boliglånet blir mindre og mindre med årene på grunn av inflasjon. Dette innebærer at behovet for å avskrive boligtilskuddet ikke øker, men avtar over tid. Ineffektivitet som avskrivingsreglene gir kan delvis avhjelpes gjennom lang nedbetalingstid på startlånet.

Anbefalinger
Det anbefales at boligtilskuddet hele tiden ses i sammenheng med bostøtte, fastrente og lengre nedbetalingstid. Her hevdes det å ligge et uutnyttet potensiale. Bedre utnyttelse av dette samspillet svekker argumentene mot å avvikle avskrivingen av tilskuddet, fordi tilskuddet til den enkelte husholdning reduseres. Likevel konkluderer rapporten med at flere forhold taler for at avskrivingen av boligtilskuddet er til hinder for effektiv bruk av tilskuddsmidlene.

 

 

 

Boligtilskudd til etablering- et effektivt virkemiddel? 
Forfatter: Kim Christian Astrup.
NIBR. Notat 2014:103
Husbanken er oppdragsgiver