Møreforsking: Boligsosialt arbeid og planlegging II

Notat om boligsosialt arbeid i Molde, Steinkjer, Stjørdal og Levanger, utarbeidet av Møreforsking Volda (2011).

Kompetanseutviklingsprogram for Boligsosialt arbeid og planlegging ble gjennomført på oppdrag fra Husbanken i perioden november 2010 til desember 2011. Dette notatet er en oppsummering av arbeidet Møreforsking har gjennomført i prosjektet sammen med Husbanken Region Midt-Norge og kommunene Molde, Steinkjer, Stjørdal og Levanger.

Ved avslutning er alle kommunene enten ferdige med, eller klare for, politisk sluttbehandling av de boligsosiale handlingsplanene. Det siste året har de også jobbet med tema som for eksempel ansvars- og rollefordeling i det boligsosiale arbeidet, organisatoriske problemstillinger og gjennomgang av retningslinjer for tildeling av boliger og startlån.

Notatet presenterer i tråd med notat 22/2011, arbeidet som er gjennomført. Hovedvekten i dette notatet er lagt på Social Network Analyses (SNA) og hvordan det er brukt i analysen av det boligsosiale nettverket i kommunene.
(Kilde: notatet)


Les mer om Boligsosialt arbeid og planlegging - notat 22/2011 på husbanken.no.