FAFO: Boligsosiale midler

Rapportering av tilskudd til styrking og utvikling av tjenester i bolig for bostedsløse. Tabellnotat utarbeidet av FAFO (2012).

Dette notatet utgjør del av rapporteringen på tilskuddsmidler fra NAV til styrking og utvikling av tjenester i bolig for bostedsløse. Notatet presenterer og sammenfatter de mest sentrale tallene fra tiltakenes rapportering på bruk av midler i 2011.

Notatet er utelukkende deskriptivt, og det er ikke foretatt for eksempel statistiske beregninger for å vise om endringer fra et år til et annet er statistisk signifikante. Notatet er ment å fungere som et supplement til Powerpoint-presentasjonen "Tilskudd til styrking og utvikling av tjenester i bolig for bostedsløse. Rapportering for 2011 - boligsosialt arbeid". (Kilde: rapporten)