Oversikt over boligsosiale handlingsplaner

Husbanken har de siste årene gitt en rekke kommuner tilskudd til å utvikle boligsosiale handlingsplaner.

I St.meld. nr. 49 (1997-98) "Om boligetablering for unge og vanskeligstilte" oppfordres kommunene til å utarbeide lokale handlingsplaner for boligetablering. Husbanken satte i gang prosjektet "Lokale boligsosiale handlingsplaner" for å stimulere og veilede kommunene til et målrettet planarbeid som kunne bistå vanskeligstilte husstander og unge i etableringsfasen med å etablere seg og beholde en bolig.

Den overordnede målsetningen var å lage en samlet plan for kommunen for at unge og vanskeligstilte skal kunne etablere seg og bli boende i en bolig.

Den kommunale boligsosiale handlingsplanen skal ta for seg vanskeligstilte på boligmarkedet og problemer med å etablere seg og bli boende i bolig. Disse problemstillingene må sees i sammenheng med kommunens generelle boligpolitikk og øvrige planprosesser og plandokumenter.

Slik gjør vi det er en elektronisk veileder for kommunene i utarbeidelsen av boligsosiale handlingsplaner.

Ved å klikke på de ulike fylkene under vil du kunne se en presentasjon av en rekke kommuners planer. Mange av planene ligger i fulltekst. Vennligst ta kontakt med Husbankens bibliotektjeneste dersom du ønsker en plan som ikke ligger i fulltekst.

ALLE FYLKER Hedmark Oppland Telemark
Akershus Hordaland Oslo Troms
Aust-Agder Møre og Romsdal Rogaland Vest-Agder
Buskerud Nord-Trøndelag Sogn og Fjordane Vestfold
Finnmark Nordland Sør-Trøndelag Østfold