Boforhold blant lavinntektsfamilier

Utredning til Boligutvalget på oppdrag fra Husbanken, utarbeidet av NOVA (2011).

Hvor mange befinner seg i lavinntektsgruppen i Norge, og hvilke grupper har særlig høy risiko for lavinntekt? Hvilken sammenheng er det mellom lav inntekt og boforhold? Og hvordan opplever barn selv det å ha dårlige boforhold?

I dette notatet presenterer og diskuterer forfatterne foreliggende studier som har relevans for temaet barn i lavinntektsfamilier og bolig. De tar utgangspunkt i et perspektiv der barns livsutfoldelse og livssjanser knyttes til så vel aspekter ved den konkrete boligen og kvaliteter ved nærmiljøet.

Notatet har to hoveddeler. Den første omhandler norsk forskning om lavinntektsfamilier, og lavinntektsfamiliers boforhold, skrevet på norsk av Kari Stefansen. Den andre hoveddelen omhandler den internasjonale forskningen om langsiktige effekter av dårlige boforhold, og er skrevet på svensk av Lena Magnusson Turner. De to delene er skrevet slik at de kan leses uavhenging av hverandre. (Kilde: rapporten).


Notatet er oppdatert, se NOVA notat 1/12 - Boforhold blant barnefamilier med lav inntekt