Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken

Kravet om universell utforming i henhold til TEK 10 og er oppdatert i forhold til generelle retningslinjer for Husbankens lånevirksomhet.

For at barnehagelån skal kunne innvilges, må kravene i TEK10 om universell utforming av publikumsbygg være oppfylt. I den nye retningslinjen heter det at «Barnehagelånet skal fremme kvalitet i det fysiske inne- og utemiljøet med særlig fokus på universell utforming, trygghet og funksjonalitet».

Kommunen må ha anbefalt prosjektet/lånsøker. I den nye retningslinjen er det presisert at kommunen skal uttale seg om behovsvurdering, driftsgrunnlag og driftsbudsjett i sammenheng med barnehageplanene. Hvis det er utarbeidet kommunal barnehageplan, legges denne ved anbefalingen. Drifts- og kapitaltilskudd til barnehagen må være vedtatt i kommunens budsjett og økonomiplan.

Barnehagelån kan ikke innvilges hvis ikke lånsøker kan sannsynliggjøre igangsettelse av arbeidet innen 3 måneder. Barnehagelån kan ikke gis til ferdigstilte prosjekter eller refinansiering.

Husbanken vil vurdere risikoen i prosjektet. Vurderingen baseres blant annet på behov for nye plasser, driftsbudsjett og pantesikkerhet i prosjektet. Søknad om lån kan avslås dersom risikoen ansees å være høyere enn det som kan aksepteres. Det presiseres at hjemmelshaver, debitor (skyldner) og driver skal være samme rettsobjekt for å innfri kravet til momskompensasjon for byggekostnader.  

HB 7.B.4 - Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken (2014)