Lån til nye barnehageplasser

Husbanken gir lån til nye barnehageplassar. Med barnehage meiner vi tilbod som er godkjent etter barnehageloven sine føresegner. Likestilt med barnehagar er lokale til skulefritidsordninga.

Husbanken kan gi lån dersom lokala bli nytta til barnehageformål minst 20 timar i veka. Vår saksbehandlingstid er på inntil 12 veker. Kommunen må gje ei bindande tilsegn om stønad til drift av barnehagen. Kostnadene til stønaden frå kommunen må vere med i den rullerande økonomiplanen. Lånesøkjar og prosjekt må vere anbefalt av kommunen.
                    

Retningslinjer og meir informasjon

Her finn du retningslinjer for lån til barnehagar. 

 

Søknadsskjema for lån til barnehagar