Tilskudd til utleieboliger

Tilskudd til utleieboliger skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Hva kan det gis tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til kommunalt disponerte utleieboliger for vanskeligstilte ved

 • oppføring av nye boliger
 • kjøp av boliger
 • utbedring av bolig som bidrar til økt kvalitet. Dette gjelder særlig med hensyn til universell utforming og energi/miljø
 • etablering av utleieboliger ved at kommunen sikres tildelingsrett

Det gis ikke tilskudd til ordinært vedlikehold og rehabilitering av utleieboliger.

Hvem kan få tilskudd?

Husbanken kan gi tilskudd til utleieboliger til

 • kommuner
 • stiftelser og andre som bidrar til etablering av kommunalt disponerte utleieboliger

For utleieboliger som er eid av andre enn kommuner skal det tinglyses en klausul om bruk av boligene og at kommunen har tildelingsrett i minst 20 år.

Retningslinjer

Veileder ufyller retningslinjene og er til hjelp i forståelsen av regelverket.  

Forskrifter

Søknadsfrister

For å utnytte tilskuddsrammen best mulig har Husbanken innført søknadsfrister.
For 2016 er det følgende søknadsfrister:

 • 15. februar
 • 1. juni
 • 1. september - denne søknadsfristen gjelder kun dersom det er tilskuddsmidler igjen etter de to første søknadsrunde
 • ny søknadsfrist 25. november

Høy etterspørsel etter Husbankens tilskudd til utleieboliger i 2016

Husbanken har allerede i første søknadsrunde mottatt søknader om tilskudd til kommunalt disponerte utleieboliger for nesten like mye som budsjettet for hele året. Derfor har Husbanken gjennomgått alle søknadene som kom inn til den første søknadsfristen 15. februar. Totalt er det kommet inn søknader om 939 millioner kroner i tilskudd til 1 375 boliger. Gjennomsnittlig prosjektkostnad per bolig det er søkt om tilskudd til har økt med omtrent åtte prosent til 2 250 000 kroner. Det høye kostnadsnivået medfører at Husbanken må redusere den gjennomsnittlige tilskuddsandelen til hvert enkelt prosjekt for å oppfylle kravet om å bidra til fremskaffelse av minst 2 000 boliger.
For den enkelte kommune eller utbygger betyr det at de ikke kan få like mye i tilskudd som de har søkt om. Husbanken oppfordrer søkere som har behov for det om å gå gjennom sine prosjekter på nytt for å se om vi for eksempel kan kompensere for den reduserte tilskuddsandelen med å gi mer i lån. Les mer om dette her. 

Kommunene oppfordres til å ta i bruk eksisterende bolig- og bygningsmasse for å bosette flyktninger. 

Husbanken tilpasser sin praksis og vil ikke stille kvalitetskrav utover teknisk forskrift når det blir gitt grunnlån. Dette gjelder for fremskaffelse av utleieboliger hvor kommunen er eier eller har disposisjonsrett/tildelingsrett. Les mer om dette her.

Prioriteringer 

Dersom søknadsinngangen overstiger tilgjengelige midler vil Husbanken prioritere prosjekter som støtter opp om mål og innsatsområder fastsatt i strategien "Bolig for velferd". Tilskuddet skal særlig gå til

 • utleieboliger med god kvalitet
 • utleieboliger i egnede bomiljøer for barn og unge
 • utleieboliger til flyktninger

Søknader fra kommunene med de største boligsosiale utfordringene og søknader fra kommuner som skal bosette flyktninger vil bli prioritert.
Ved søknader fra andre enn kommunen vil det legges vekt på kommunens vurdering og anbefaling.

Hvordan søke?

Kommuner som søker om tilskudd til mer enn ett prosjekt må sette disse opp i en prioritert rekkefølge. Kommunenes egne boligsosiale mål, samt følgende føringer legges til grunn for prioriteringen:

 1. Prosjekter som finansieres med tilskudd til utleieboliger skal støtte opp om mål og innsatsområder fastsatt i strategien "Bolig for velferd".
 2. Boliger med god kvalitet og boliger i egnede bomiljø for barn og unge, samt boliger til flyktninger skal prioriteres.

Søknadsskjema HB 8.S.25 - Søknad om tilskudd til utleiebolig med integrert beregningsmodell .
Søknaden sendes til Husbanken, postboks 1404, 8002 BODØ

Hvor mye tilskudd?

Utmålingen skal være basert på økonomien i prosjektet og beregnes på grunnlag av følgende variabler:

 • husleie = gjengs leie

 • FDV: som en prosentandel av husleien. Godkjente prosjektkostnader

 • ledighet: to prosent av husleien

 • fastsatt avkastning: 7,3 prosent av totalkapitalen

Maksimalt tilskudd skal ikke overstige det som er nødvendig for å sikre fastsatt avkastning når gjengs leie legges til grunn. Tilskuddet kan ikke overstige 40 prosent av godkjente prosjektkostnader

For nærmere beskrivelse av metoden for tilskuddsutmålingen, se Husbankens veileder.

Styrket innsats for integrering og normalisering
Ved etablering eller kjøp av samlokaliserte boliger er det viktig at disse ikke får et institusjonsliknende preg, og at antall boenheter som lokaliseres sammen derfor ikke skal være for stort. Boenhetene bør også plasseres i ordinære bomiljøer slik at prinsippene om normalisering og integrering oppfylles.
I etablering av bofellesskap og samlokaliserte boliger er det viktig at brukerne selv eller deres representanter deltar i planleggingen.

Dialogverktøy
Husbanken har utviklet et dialogverktøy til bruk for aktører som deltar i utforming og utvikling av boligprosjekter. Hensikten med verktøyet er å få oversikt over kvalitetsaspekter i prosjekter, sikre god dialog med kommunene samt bidra til en mest mulig enhetlig kundebehandling.