Rentekompensasjon

Husbanken har to typer rentekompensasjonsordninger for kommunene og fylkeskommunene. Den ene gjelder skole-og svømmeanlegg og den andre gjelder kirker og kirkeinventar.

Rentekompensasjon for skole og svømmeanlegg 2009-2016
Rentekompensasjon skal stimulere kommunene og fylkeskommunene til å rehabilitere og investerese i skole-og svømmeanlegg. Ordningen skal bidra til å sikre at alle elever i grunnskolen og i videregående opplæring får gode læringsforhold. 

Rentekompensasjon for kirkebygg
Ordningen skal stimulere til sikring og bevaring av kirkene, kirkenes utsmykning og inventar. Ordningen gjelder for menighetskirker i Den norske kirke inkl. døvekirker.

Rentetabell for beregning av kompensasjon til skoler og kirker:

I statsbudsjettet for 2017 ble det bestemt at renteforutsetningene endres slik at det benyttes en felles rente uavhengig av når det er gitt tilsagn eller prosjektene ble/blir godkjent for utbetaling av kompensasjon. Renten som legges til grunn beregnes i henhold til Forskrift om rente- og avdragsvilkår i Husbanken § 5.

 

2017

 

 

 

Forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken