Bomiljøtilskudd - områdeløft i Groruddalen

Formålet med tilskuddet er å fremme bærekraft, synlig miljøopprusting, bedre livskvalitet og samlet sett bedre levekår i Groruddalen. Søknadsfrister i 2016 er 6. februar og 1. juni.

Oslo kommune og staten inngikk i januar 2007 en intensjonsavtale om et tiårig samarbeid for å bedre miljø- og levekårene i Groruddalen. Hovedmålet er en bærekraftig, synlig miljøopprusting, bedre livskvalitet og samlet sett bedre levekår.  En av strategiene i satsingen er utvikling av gode boliger og godt bomiljø gjennom bruk av bomiljøtilskudd. Tilskuddsordningen forvaltes av Husbanken. 

Hva kan det søkes tilskudd til? 
Bomiljøtilskuddet er forbeholdt fysiske og sosiale tiltak som støtter opp om satsingen med områdeløft i Groruddalen. Tilskudd kan også gis til informasjons- og kompetansetiltak.

Det ble i perioden 2007-2013 gjennomført områdeløft på Furuset i Bydel Alna, Veitvet-Sletteløkka i Bydel Bjerke, Romsås i Bydel Grorud og Haugenstua i Bydel Stovner. I 2011 ble det igangsatt nye områdeløft på Lindeberg i Bydel Alna, Linderud-Økernbråten-Vollebekk i Bydel Bjerke, Ammerud i Bydel Grorud og i Stovner sentrum. Disse skal være avsluttet i 2016. Bomiljøtilskudd kan gis til tiltak i alle disse åtte områdene.

Vurderingen av søknadene vil bli gjort av Husbanken i samråd med Oslo kommune.

Hvem kan søke?
Boligselskaper, velforeninger, frivillige organisasjoner og andre aktører som ønsker å bidra til å nå målsetningen med tilskuddet. Enkeltpersoner, kommunale og statlige organer kan ikke søke.

Hvor mye tilskudd?
Det er i utgangspunktet ingen rammer for hvor stort et prosjekt kan være. Normalt bidrar mottaker av tilskuddet med minst 50 prosent av tiltakets kostnader.

Krav til gjennomføring
Prosjektet skal være brukerstyrt i den forstand at den/de som skal nyttiggjøre seg resultatene, skal ha et aktivt og forpliktende engasjement og styring med prosjektet.

Når og hvordan søke?
Søknadsfristene i 2016 er 6. februar og 1. juni. 

Søknad sendes både per post og elektronisk.