Mål og styring

Regjeringens visjon for boligpolitikken er at alle skal kunne bo trygt og godt. Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken.

Tildelingsbrevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) setter hvert år hovedmål og arbeidsmål for Husbankens virksomhet. I tillegg får Husbanken, gjennom egne tildelingsbrev, oppdrag fra andre departement knyttet til enkelte tilskuddsordninger. Alle tildelingsbrevene finnes til høyre på siden.

Hovedmålene i tildelingsbrevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for 2016 er:

Hovedmål 1: Raskere boligbygging og gode byggkvaliteter

Regjeringen vil legge til rette for raskere, enklere og rimeligere boligbygging. Samtidig skal flere boliger og bygg være tilpasset en stadig aldrende befolkning, og klima- og miljøutfordringene vi står overfor. Husbanken skal fortsette sin innsats for å fremme nye boliger og bygg med kvaliteter utover forskriftsnivå og oppgradering av eksisterende boligmasse.

Husbanken har flere økonomiske virkemidler som stimulerer til nye løsninger av byggemetoder innenfor miljø, herunder energieffektivisering, universell utforming og byggeskikk. Dette gjelder grunnlånet, tilskudd til heis og tilstandsvurdering, og kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. I tillegg skal Husbanken utvikle og spre kompetanse og erfaringer innenfor disse fagområdene.

Hovedmål 2: Vanskeligstilte skal kunne skaffe seg og beholde en egnet bolig

Den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid Bolig for velferd (2014-2020) angir retningen for det boligsosiale arbeidet fram mot 2020. Målet med strategien er at kommunene skal møte en samordnet stat og få bedre rammebetingelser i arbeidet med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Husbanken skal i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet gjennomføre Bolig for velferd. Utover oppfølging av felles målsettinger for strategiperioden, vil utvikling og lansering av digital boligsosial veiviser være prioritert i 2016.  

Hovedmål 3: Forvaltningen av bolig- og bygningssektoren skal være effektiv og brukerrettet

Husbanken skal ha en effektiv forvaltning av sin virksomhet, og ha god kontroll med sine forvaltnings- og driftsoppgaver. Husbanken skal sikre god og oppdatert informasjon til aktuelle brukere på nettsidene sine, og gjennomføre årlige brukerundersøkelser.

Husbanken har fått utvidet hjemmel til å hente inn informasjon om bostøttemottakere, noe som gir bedre forutsetninger for effektiv forvaltning og kontroll. Vi skal fortsette arbeidet for en effektiv forvaltning av bostøtten og jobbe for å redusere antall feilutbetalinger til et minimum. Vi skal arbeide aktivt for å sikre informasjon til alle bostøtteberettigede både om rettigheter og om framgangsmåte for søknadsprosessen.